Privacy en disclaimer

Stichting Het Vergeten Kind hierna te noemen Het Vergeten Kind, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij jou over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Het Vergeten Kind. Het geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

VeRANTWOORDELIJKE

Het Vergeten Kind te Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE Utrecht is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG.

Het Vergeten Kind vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar achterban met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen. 

Verwerking van persoonsgegevens

Het Vergeten Kind verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.
 • het voeren van de leden- en donateursadministratie;
 • het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
 • het telefonisch (bellen en/of via SMS) benaderen van donateurs en geïnteresseerden om meer te vertellen over onze campagne(s) en hoe daaraan (financieel) bij te dragen;
 • het registreren van je instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies); 
 • het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden;
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archief doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Het Vergeten Kind verwerkt persoonsgegevens via onder andere de klantenservice en de website van Het Vergeten Kind. Dit gebeurt op basis van jouw toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Het Vergeten Kind. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij jouw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Het Vergeten Kind verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN);
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen).
 • donatiegegevens
het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Het Vergeten Kind biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, actievoerders, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws en ontwikkelingen van werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Indien je liever niet wilt dat wij op ondergenoemde manieren contact met je opnemen, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: info@hetvergetenkind.nl 

CONTACT AFMELDEN

Je kunt je afmelden voor het gebruik van:

 • je e-mailadres (je ontvangt dan geen e-mails meer, met uitzondering van donateurs e-mails);
 • je telefoonnummer (wij zullen je dan niet meer bellen of sms’en);
 • je adres (je ontvangt dan geen post meer van ons).
vertrouwelijke omgang met gegevens

Het Vergeten Kind gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Het Vergeten Kind kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Vergeten Kind maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Je persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Het Vergeten Kind verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

 
bewaartermijnen

Het Vergeten Kind bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 
gegevens inzien of verwijderen

Je kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan Het Vergeten Kind. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de Avg. Je kunt ook verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Het Vergeten Kind nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.

Stuur je verzoek naar:

Het Vergeten Kind  
Joseph Haydnlaan 2A
3533 AE Utrecht. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 
technische beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Het Vergeten Kind passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

 
klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bekeken pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie of bij het invullen van een formulier.

cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren

Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt cookies ook uitschakelen, dit kun je doen tijdens je eerste bezoek aan de website, door te klikken op 'Nee, liever niet' in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via je browser de cookies uit te schakelen.Noodzakelijk/functionele cookies Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn onderstaande cookies noodzakelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies met de volgende doeleinden:

Analytische cookies

De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die we hiermee verkrijgen, helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen.

Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst: Google Analytics We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 • Tracking cookies. De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.
TRACKING COOKIES

De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten. Wij gebruiken hiervoor de volgende dienst: HotJar

Wij maken gebruik van HotJar om te zien hoe bezoekers zich over onze website bewegen en om te ontdekken waar punten van verbetering liggen. Binnen HotJar worden de gebruiksopnamen geanonimiseerd opgeslagen. Hierdoor is binnen HotJar niet zichtbaar welke informatie ingevuld wordt in formulieren. Daarnaast gebruiken we HotJar om korte feedback te vragen aan bezoekers.

Social Media

Indien je gebruikmaakt van het delen van een pagina via Social Media, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie.

Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kun je regelmatig de op jouw computer opgeslagen cookies wissen.

VRAGEN?

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt je deze richten aan Het Vergeten Kind via eerder genoemd adres of per e-mail: info@hetvergetenkind.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 10 december 2019.

Wijzigingen op 10 december 2019 betroffen:

 • Verduidelijking “(bellen en/of via SMS)” achter het woord telefonisch bij verwerking van persoonsgegevens;
 • Toegevoegd de alinea: “CONTACT BLOKKADES”
 • Toegevoegd de alinea: “TRACKING COOKIES”

Het Vergeten Kind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Controleer daarom regelmatig dit privacybeleid via deze website.

algemene voorwaarden

Hieronder lees je de algemene voorwaarden voor deze website.

Deze website is eigendom van Het Vergeten Kind. Als je deze website gebruikt, betekent dit, dat je volledig akkoord gaat met de voorwaarden die Het Vergeten Kind aan het gebruik ervan stelt. Het Vergeten Kind mag de voorwaarden veranderen. De geldende voorwaarden worden op deze plek op de website gepubliceerd. Deze website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. Je mag door het gebruik van deze website niet de rechten van derden schenden of beperken. Het is ook niet toegestaan om anderen te hinderen in het gebruik van de website.

Deze website en de informatie, namen, beelden, foto’s en logo’s betreffende en verband houdend met Het Vergeten Kind, worden verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, hetzij impliciet of expliciet.

Het Vergeten Kind is niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het niet-toegankelijk zijn van de website (contractueel of door nalatigheid).

Het Vergeten Kind garandeert niet dat de website inhoudelijk foutloos is en dat alle functies naar behoren werken. Ook garandeert Het Vergeten Kind niet dat defecten worden gecorrigeerd of dat deze website of de server vrij is van virussen en bugs. Het is mogelijk dat het materiaal niet goed wordt weergegeven.

Het Vergeten Kind heeft het copyright van het materiaal op deze website, tenzij anders wordt aangegeven. Commercieel gebruik of publicatie van (een deel) van deze website is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Vergeten Kind.

Het vermenigvuldigen van het materiaal op deze site voor privé-gebruik is toegestaan. Voorwaarden daarvoor is dat de auteursrechtelijke vermeldingen en bronvermeldingen mee worden gereproduceerd. Er mogen geen wijzigingen in het materiaal worden aangebracht. Een document mag alleen in zijn geheel worden vermenigvuldigd.Voor documenten en foto's waarvan Het Vergeten Kind niet het copyright heeft, heeft Het Vergeten Kind toestemming voor gebruik gekregen van degenen die de auteursrechten hebben.

Toestemming om deze documenten en beelden te reproduceren moet aangevraagd worden bij deze rechthebbenden (zie de bronvermelding bij deze documenten en foto’s).

Het Vergeten Kind accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites van anderen. Als u zelf materiaal op een openbaar onderdeel van deze website plaatst - zoals gegevens, vragen, commentaren, suggesties en dergelijke - is dat openbare informatie zonder eigendomsrechten. Zo zal dat ook behandeld worden. Als deze algemene voorwaarden strijdig zijn met specifieke voorwaarden die bij bepaald materiaal op de website worden genoemd, gelden die laatste voorwaarden. Deze voorwaarden vallen onder de Nederlandse wet. Zo moeten ze ook geïnterpreteerd worden. Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, moet u deze website niet gebruiken.

voorwaarden sms 4004

Op deze pagina kun je alle voorwaarden lezen met betrekking tot onze oproep om een sms te sturen naar 4004.

Voorwaarden bel 0800 1321 

Op deze pagina kun je alle voorwaarden lezen met betrekking tot onze oproep om het nummer 0800 1321 te bellen en donateur te worden. 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Word vrijwilliger

Inschrijven vrijwilliger