INTEGRITEITSBELEID STICHTING HET VERGETEN KIND

Tijdens activiteiten die wij organiseren dragen we de zorg voor kinderen. Dat brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee. De veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als alle
betaalde en vrijwillige medewerkers bijdragen aan en alert zijn op een open, transparante en
veilige omgeving. Onze accommodaties, vrijwilligers- en uitvoeringsorganisatie zijn ingericht om
deze omgeving te waarborgen en om een Klimaat van Aandacht te kunnen creëren voor de
kinderen.

INTEGER GEDRAG

Integriteit is bij Het Vergeten Kind een belangrijk onderdeel van het onboarding proces voor
nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Wij hebben een stevig wervings- en selectieproces voor
betaalde en vrijwillige medewerkers waarin er ruime aandacht is voor het onderwerp veiligheid
en incidenten. We zorgen ervoor dat alle medewerkers en vrijwilligers bekend zijn met onze
gedragscode en met de procedures met betrekking tot schending van de integriteit. Alle
medewerkers en vrijwilligers bij Het Vergeten Kind, inclusief onze ambassadeurs en vrienden,
volgen een basistraining in het Klimaat van Aandacht.

Integriteit is regelmatig onderwerp van gesprek in het management team, in team meetings en in
gesprekken tussen medewerker en manager. Daarnaast vindt overleg (moreel beraad) plaats over
specifieke onderwerpen op het gebied van integriteit, zoals het aanvaarden van donaties van
bepaalde personen of organisaties, of de manier waarop we verhalen van kinderen in de
publiciteit gebruiken. Bovendien hebben we een werkgroep met vertegenwoordigers uit de
organisatie die zich bezighoudt met de organisatiecultuur, kernwaarden en sociale veiligheid
binnen de organisatie van Het Vergeten Kind.

Alle medewerkers en vrijwilligers leveren een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij ons in zodra zij
hun werk voor Het Vergeten Kind beginnen. De VOG vragen wij voor vrijwilligers elke drie jaar
opnieuw aan. Wanneer (medewerkers van) onze (uitvoerende of financieel ondersteunende)
partners betrokken zijn bij activiteiten waarin zij contact met kinderen hebben, is dat altijd onder
toezicht van onze eigen medewerkers en/of vrijwilligers. Als onderdeel van het partnerschap
tekent elke partner een generieke verklaring dat de gedragscode van Het Vergeten Kind wordt
onderschreven door de partner en al zijn medewerkers.

Tijdens evenementen, vakanties en weekenden werken wij altijd in teamverband, zodat we elkaar
scherp houden. Wanneer een medewerker of vrijwilliger vermoedt of constateert dat er sprake is
van schending van de integriteit of overtreding van de gedragscode is volgt hij of zij de stappen
die beschreven staan het veiligheidsplan. Op het moment dat er sprake zou zijn van ongepast
gedrag nemen wij direct maatregelen.

Al jaren voldoen wij aan de richtlijnen van het project ‘In veilige handen’ van het NOV (Vereniging
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk). Het Vergeten Kind heeft in 2021 na herbeoordeling
opnieuw het kwaliteitskeurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld verdiend voor alle activiteiten.
De gedragscode, het integriteitsbeleid en de veiligheidsplannen zijn voor alle medewerkers
toegankelijk op de gemeenschappelijke drive.

VERANTWOORDELIJKHEID

De eindverantwoordelijkheid voor de integriteit van Het Vergeten Kind ligt bij de algemeen
directeur / bestuurder. Het integriteitsbeleid wordt opgesteld en actueel gehouden door het
Hoofd Bedrijfsvoering (in de rol van integriteitsfunctionaris) en bekrachtigd door het management
team.

GEDRAGSCODE

Alle betaalde medewerkers en vrijwilligers van Het Vergeten Kind ondertekenen onze
gedragscode. Hierin staan de afspraken met betrekking tot het (fysieke) contact met kinderen:
algemene afspraken over onze werkwijze, afspraken over privacy en beeldmateriaal, en afspraken
over intimiteit en grenzen. Voor de betaalde medewerkers bevat de gedragscode ook afspraken
over ethisch zakendoen.

Al onze medewerkers en vrijwilligers kennen onze werkwijze en de basishouding Klimaat van
Aandacht. Iedereen handelt op basis van respect voor de emotionele, culturele en fysieke
integriteit van kinderen en collega's. Wij gebruiken geen alcohol of drugs tijdens activiteiten
waarbij kinderen aanwezig zijn en roken niet in de nabijheid van kinderen.

De privacy van kinderen is belangrijk. Zeker omdat we met kwetsbare kinderen werken die soms
op geheime plaatsen wonen. We zien er streng op toe dat gegevens niet worden uitgewisseld of
gedeeld met derden. Persoonlijke informatie van kinderen staat in een beveiligde online
omgeving. Voor het gebruik van beeldmateriaal wordt vooraf toestemming gevraagd.

Deelnemers aan onze jongerenraad The Unforgettables treden regelmatig naar buiten met hun
ervaringen in de jeugdzorg. Deze jongeren mogen geen schade oplopen vanwege het feit dat ze
via ons in de publieke aandacht komen te staan. Langetermijneffecten naar aanleiding van het
bekend worden van een persoonlijk verhaal of het jaren later nog online vindbaar zijn, zijn vooraf
moeilijk in te schatten. Het Vergeten Kind heeft de taak de jongeren hier goed in bij te staan en te
beschermen en heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.

Iedere medewerker handelt met respect voor ieders grenzen, gaat niet in op en neemt geen
initiatief tot agressief (verbaal en non-verbaal) gedrag jegens kinderen of collega’s en onthoudt
zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Onder seksueel
grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele
toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de
persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen
een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, e.d.) en/of andere handelingen of
gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Het Vergeten Kind wil op ethisch verantwoorde manier zakendoen. Dit betekent dat medewerkers
in hun werk geen acties ondernemen die maatschappelijk gezien de toets der kritiek niet kunnen
doorstaan. De acties dienen, als zij in de openbaarheid zouden worden gebracht, de medewerker
zelf of de organisatie niet in verlegenheid te brengen.

Niet naleven van de gedragscode kan aanleiding zijn tot het opleggen van sancties aan de
overtreder. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de
toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de
medewerker of vrijwilliger om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover
in contact te treden met de daarvoor verantwoordelijke manager van Stichting Het Vergeten Kind.

ONGEWENST GEDRAG EN DISCRIMINATIE

Binnen Het Vergeten Kind tolereren wij geen ongewenst gedrag of discriminatie. We verwachten
niet alleen dat iedere medewerker kritisch is ten aanzien van zijn eigen gedrag, maar ook dat zij /
hij een waakzame houding aanneemt tegenover elke vorm van ongewenst gedrag of
discriminatie en hiervan melding maakt als hij of zij dit soort gedrag waarneemt.
Ongewenst gedrag is gedrag dat de medewerker of werkgever als storend ervaart. De
belangrijkste vormen van ongewenst gedrag zijn sociaal isoleren, werk onaangenaam en
onmogelijk maken, pesten, roddelen, dreigen, lichamelijk geweld, verbaal geweld, (seksuele)
intimidatie, racisme.

Het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of het
nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen op welke grond
dan ook, dan wel het maken van enig onderscheid op basis hiervan, wordt door de werkgever
gezien als discriminatie.

Ongewenst of discriminerend gedrag wordt besproken met de medewerker. Bij herhaling krijgt de
medewerker een schriftelijke waarschuwing of kan de werkgever overgaan tot een disciplinaire
maatregel. In ernstige gevallen kan de werkgever direct een disciplinaire maatregel toepassen of
het dienstverband beëindigen.

De medewerker kan ongewenst of discriminerend gedrag bespreken met de
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon stemt zijn aanpak af in overleg en met instemming
van de medewerker die zich tot hem richt.

VERTROUWENSPERSOON

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of
geconfronteerd wordt met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers, vrijwilligers,
kinderen of ouders kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor een luisterend oor,
advies of begeleiding.

Indien gewenst of nodig, begeleidt de vertrouwenspersoon de melder bij het doen van een
melding of het indienen van een klacht en geeft begeleiding en ondersteuning aan de melder bij
de verdere procedure. De vertrouwenspersoon verwijst de melder, indien en voor zover
noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. De
vertrouwenspersoon neemt bij haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid
verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene de taak van vertrouwenspersoon heeft
beëindigd.

Het Vergeten Kind heeft drie vertrouwenspersonen. Voor de medewerkers van de Stichting en
Hotel Heppie is dat Yvonne Zierikzee ([email protected]). Voor vrijwilligers, ouders en
kinderen is dat Cindy Teunissenl ([email protected]). Ouders, kinderen en personeel
van het Heppie (t)Huis kunnen contact opnemen met de Stichting Advies- en Klachtenbureau
Jeugdzorg: AKJ - www.akj.nl.

MELDPUNT

Medewerkers, vrijwilligers, ouders of kinderen kunnen een overtreding van gedragsregels of
schending van integriteit laagdrempelig melden bij de organisatie.

Medewerkers kunnen terecht bij hun manager, de interne vertrouwenspersoon, het hoofd
bedrijfsvoering of de algemeen directeur. Vrijwilligers benaderen de externe vertrouwenspersoon,
de projectmanager vrijwilligers of het hoofd bedrijfsvoering. Ouders en kinderen kunnen op de
website heppievakanties.nl een klacht indienen via een klachtenregistratieformulier. Voor ouders,
kinderen en personeel van het Heppie (t)Huis is de team coördinator, orthopedagoog of mentor
het eerste aanspreekpunt bij klachten.

Degene bij wie de mogelijke overtreding van gedragsregels of schending van de integriteit
gemeld wordt gaat in overleg met de melder of er een officiële melding of klacht gedaan moet
worden, adviseert de melder hierover en bespreekt wat mogelijke consequenties zijn. Het
indienen van een officiële melding of klacht gebeurt altijd schriftelijk aan de directeur en
integriteitsfunctionaris. Wanneer de algemeen directeur onderdeel is van de melding kan de
melding direct aan de voorzitter van de raad van toezicht gedaan worden.

Het meldpunt legt de melding, waar gewenst met hulp van de integriteitsfunctionaris,
schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de melder, die daarvan een
afschrift ontvangt. Ook zorgt het meldpunt dat de directeur direct op de hoogte wordt gesteld
van een gemeld vermoeden van een schending en dat de directeur een afschrift van de
vastlegging ontvangt.

Na een melding of klacht stelt de integriteitsfunctionaris met de algemeen directeur (of de
voorzitter van de Raad van Toezicht) een onderzoek in. Wanneer de kennis en ervaring binnen Het
Vergeten Kind onvoldoende is om dit onderzoek zelf uit te voeren, of wanneer het onderzoek niet
objectief uitgevoerd kan worden, wordt hiervoor een externe partij ingeschakeld. De directeur en
integriteitsfunctionaris bespreken de uitkomsten van het onderzoek en informeren indien nodig
de voorzitter van de Raad van Toezicht over de vervolgstappen. Indien de melding is gedaan aan
de voorzitter van de Raad van Toezicht, worden de uitkomsten van het onderzoek besproken
binnen de Raad van Toezicht.

Wanneer medewerkers, vrijwilligers, ouders of kinderen een klacht hebben die zij bij een
onafhankelijke partij willen melden, kunnen zij terecht bij het Meldpunt Goede Doelen van Gimd.
Dit kan telefonisch op 088 – 800 8524 (bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00) en/of
per e-mail via [email protected]. Voor het Heppie (t)Huis kan een klacht worden
ingediend bij het Klachtenportaal Zorg, via klachtenportaalzorg.nl.

MAATREGELEN

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kan er worden overgegaan tot verschillende
sancties of andere mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld bemiddeling. Deze worden
opgelegd door de directeur, in samenspraak met de integriteitsfunctionaris. De opgelegde
sancties zijn afhankelijk van de zwaarte van het grensoverschrijdend gedrag en kunnen variëren
van bijvoorbeeld financiële sancties, schorsingen tot ontslag en aangifte.

REGISTRATIE EN RAPPORTAGE

Wij registreren alle incidenten die plaatsvinden tijdens onze kinderactiviteiten. Incidenten worden
in eerste instantie afgehandeld door de medewerkers van Het Vergeten Kind die verantwoordelijk
zijn voor de betreffende activiteit. In het geval dat een incident betrekking heeft op een
(mogelijke) schending van de integriteit wordt dit direct geëscaleerd naar de
integriteitsfunctionaris en de algemeen directeur. Eens per jaar worden alle incidenten
gerapporteerd aan de algemeen directeur en de integriteitsfunctionaris.

VERANTWOORDING

Stichting Het Vergeten Kind hanteert de volgende codes, richtlijnen en gedragsregels:
• SBF-Code Goed Bestuur;
• Erkenningsregeling Goede Doelen;
• Regeling beloning directeuren van goede doelen;
• Richtlijn Financieel Beheer;
• Richtlijn RJ-650;
• NOV keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

Het integriteitsbeleid wordt gepubliceerd op onze website. In ons jaarverslag besteden wij
aandacht aan integriteit en risico’s, reflecteren wij op ons integriteitsbeleid en rapporteren wij over
eventuele schendingen en meldingen/klachten (aantallen, aard en afhandeling).