Organisatie het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich sinds 2009 in voor kwetsbare kinderen en jongeren in nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie.

Als stichting zijn wij er om deze kwetsbare kinderen te horen, te zien en een stem te geven. Zo kunnen deze kinderen weer kind zijn en zich ontwikkelen tot gelukkige mensen en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daarnaast vragen we aandacht voor deze problematiek bij het brede publiek en de politiek om de situatie te verbeteren en zetten we ons in om te voorkomen dat deze kinderen in deze situatie terecht komen. We zijn een kleine, professionele en informele organisatie.

Personele organisatie

Sinds 2016 gaan Het Vergeten Kind en Stichting Heppie samen verder onder de naam Het Vergeten Kind. Dit is omdat ze samen nog meer impact hebben op het verbeteren van het welzijn van kinderen die door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen opgroeien in opvanglocaties en kinderen die in een sociaal isolement verkeren en/of in materiële achterstelling leven. Door de fusie is de organisatie groter en heeft het team een nieuwe huisvesting in Utrecht. Het team van Het Vergeten Kind bestaat uit een groep betaalde krachten, ambassadeurs, vrienden en partners. Ook is er een Raad van Toezicht en een Comité van Aanbeveling. Aan de basis van de organisatie staan honderden enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

ontmoet het team STATUTEN

GovernanceOrganisatie Het Vergeten Kind

In 2016 heeft Stichting Het Vergeten Kind haar bestuursmodel aangepast naar een Raad van Toezicht-model met een Algemeen Directeur (bestuurder). De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en dient primair het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt de Algemeen Directeur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De Raad van Toezicht heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van de Algemeen Directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

 

Stichting Het Vergeten Kind onderschrijft en handelt naar de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). De principes van Goed Bestuur, waarbij het gaat om een scheiding van de functies, toezicht houden en besturen en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden, zijn verankerd in de organisatie.

ontmoet de raad van toezicht ontmoet het comité van aanbeveling

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Bestuur ten behoeve van de bestuurlijke taken ligt onder de norm zoals die is vastgesteld in de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen’, onderdeel van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het betreft hier de bezoldiging van de bestuurder welke medio 2016 is aangetreden. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Medewerkers in dienst van de Stichting ontvangen een branche conform salaris waarbij aansluiting wordt gezocht met de resultaten van het Goede Doelen Beloningsonderzoek 2016.

Codes & Richtlijnen

Stichting Het Vergeten Kind is (aspirant) lid van Goede Doelen Nederland. Stichting Het Vergeten Kind hanteert de codes, richtlijnen en gedragsregels zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland, te weten:

  • SBF-Code Goed Bestuur (voorheen Code Wijffels)
  • Richtlijn RJ 650 (versie 11 oktober 2016)
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen (versie 1 oktober 2015)
  • Aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’

CBF Erken Goed Doel Het Vergeten KindHet Vergeten Kind is een CBF Erkend Goed Doel en dit betekent concreet dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en hiervoor verantwoording afleggen. Kijk voor meer informatie op CBF.nl of op geefgerust.nl.

samenwerkingsverbanden

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Sinds ons bestaan zijn wij belangrijke samenwerkingsverbanden aangegaan met deze organisaties:

Samenwerkingsverbanden Het Vergeten Kind

Meerjarenbeleid

Het Vergeten Kind wil de problematiek van de ruim 100.000 kinderen uit multiprobleemgezinnen onder de aandacht brengen en deze kinderen en jongeren veerkracht geven. Dit hebben ze nodig om te herstellen van hun ervaringen en zorgt ervoor dat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hierbij drie categorieën van belang zijn:

  1. De psychologische eigenschappen van het kind
  2. Eigenschappen van de ouders/verzorgers
  3. Kenmerken van de omgeving

De komende jaren zijn deze drie categorieën richtinggevend bij het opstellen van de programma’s om zo de kinderen meer veerkracht te geven. Daarnaast wil Het Vergeten Kind de komende jaren de communities meer betrekken bij haar activiteiten. Zo halen we de kinderen uit het isolement en komen we tegemoet aan de wens van de communities om meer te doen voor kinderen die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. De impact van alle programma’s wordt gemeten door de eigen onderzoeker van Het Vergeten Kind. De uitkomsten worden gebruikt om de programma’s aan te scherpen.

Meerjarenbegroting

Ten aanzien van de fondsenwerving heeft de organisatie de ambitie om jaarlijks minimaal tien procent te groeien, los van grote incidentele baten, zoals de Prijzenmarathon of een eenmalige legaat. Drie belangrijke speerpunten binnen de fondsenwerving zijn:

  1. Lokale betrokkenheid
  2. Vergroten van achterban
  3. Verwerven van structurele inkomsten

Daarnaast blijft Het Vergeten Kind jaarlijks één grote campagne in de Week van Het Vergeten Kind voeren. Hierbij wordt een issue/misstand geagendeerd waarbij de stichting samen met inhoudelijk sterke partners de situatie structureel wil ombuigen naar een wenselijke situatie voor de kinderen uit onze doelgroep.

Vrijwilligersbeleid

Aan de basis van de organisatie van Het Vergeten Kind staan honderden enthousiaste en betrokken vrijwilligers die oprecht aandacht voor de kinderen en hart voor de doelgroep hebben. Het werken met vrijwilligers is een speciale kwaliteit van Het Vergeten Kind. 

over het vrijwilligersbeleid

Historie Het Vergeten Kind

Actrice en zangeres Guusje Nederhorst sterft in 2004 op de jonge leeftijd van 34 jaar. Ter nagedachtenis aan zijn vrouw richt Dinand Woesthoff, voormalig leadzanger van de band Kane, in 2007 de Guusje Nederhorst Foundation op. In goed overleg met Dinand is besloten om vanaf 2014 verder te gaan onder de naam ‘Stichting Het Vergeten Kind’. 

over onze geschiedenis

Samen zijn we Het Vergeten Kind

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner