Organisatie het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die in een onveilige of instabiele thuissituatie in Nederland leven, door ze te horen, te zien en een stem te geven. Zo kunnen deze kinderen weer kind zijn en zich ontwikkelen tot gelukkige mensen en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daarnaast vragen we aandacht voor deze problematiek bij het brede publiek en de politiek om de situatie te verbeteren en zetten we ons in om te voorkomen dat deze kinderen in deze situatie terecht komen. 

Personele organisatie
In 2016 gaan Het Vergeten Kind en Stichting Heppie samen verder onder de naam Het Vergeten Kind, om zo nog meer impact te hebben op het verbeteren van het welzijn van kinderen die door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen opgroeien in opvanglocaties en kinderen die in een sociaal isolement verkeren en/of in materiële achterstelling leven. Door de fusie groeit de organisatie en krijgt het team een nieuwe huisvesting in Utrecht. Het team van Het Vergeten Kind bestaat uit een groep betaalde krachten, ambassadeurs, vrienden en partners. Ook is er een Raad van Toezicht en een Comité van Aanbeveling. Aan de basis van de organisatie staan honderden enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

ontmoet het team STATUTEN

Governance
In 2016 heeft Stichting Het Vergeten Kind haar bestuursmodel aangepast naar een Raad van Toezicht-model met een bestuurder/algemeen directeur (bestuur). 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en dient primair het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt de Raad van Bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Stichting Het Vergeten Kind onderschrijft en handelt naar de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). De principes van Goed Bestuur, waarbij het gaat om een scheiding van de functies, toezicht houden en besturen en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden zijn dan ook verankerd in de organisatie.

ontmoet de raad van toezicht

Bezoldiging
De bezoldiging van de Raad van Bestuur ten behoeve van de bestuurlijke taken ligt onder de norm zoals die is vastgesteld in de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen’, onderdeel van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.
Het betreft hier de bezoldiging van de bestuurder welke medio 2016 is aangetreden. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Medewerkers in dienst van de Stichting ontvangen een branche conform salaris waarbij aansluiting wordt gezocht met de resultaten van het Goede Doelen Beloningsonderzoek 2016.

Codes & Richtlijnen
Stichting Het Vergeten Kind is (aspirant) lid van Goede Doelen Nederland. Stichting Het Vergeten Kind hanteert de codes, richtlijnen en gedragsregels zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland, te weten:

 • SBF-Code Goed Bestuur (voorheen Code Wijffels)
 • Richtlijn RJ 650 (versie 11 oktober 2016)
 • Regeling beloning directeuren van goede doelen (versie 1 oktober 2015)
 • Aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’

Meerjarenbeleid
Het Vergeten Kind wil de problematiek van de ruim 100.000 kinderen uit multi-probleemgezinnen onder de aandacht brengen en deze kinderen en jongeren veerkracht geven. Dit hebben ze nodig om te
herstellen van hun ervaringen en zorgt ervoor dat ze mee kunnen doen in de
maatschappij. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hierbij drie categorieën
van belang zijn:

 • de psychologische eigenschappen van het kind,
 • eigenschappen van de ouders/verzorgers en
 • kenmerken van de omgeving.

De komende jaren zijn deze drie categorieën richtinggevend bij het opstellen van de
programma’s om zo de kinderen meer veerkracht te geven.
Daarnaast wil Het Vergeten Kind de komende jaren de communities meer
betrekken bij haar activiteiten. Zo halen we de kinderen uit het isolement en
komen we tegemoet aan de wens van de communities om meer te doen voor
kinderen die opgroeien onder moeilijke omstandigheden.
De impact van alle programma’s wordt gemeten door de eigen onderzoeker van
Het Vergeten Kind. De uitkomsten worden gebruikt om de programma’s aan te scherpen.

Meerjarenbegroting
Ten aanzien van de fondsenwerving heeft de organisatie de ambitie om jaarlijks minimaal 10%
te groeien, los van grote incidentele baten, zoals de Prijzenmarathon of een
eenmalige legaat. Drie belangrijk speerpunten binnen de fondsenwerving zijn:
- lokale betrokkenheid
- vergroten van achterban
- verwerven van structurele inkomsten
Daarnaast blijft Het Vergeten Kind jaarlijks één grote campagne in de Week van
het Vergeten Kind voeren. Hierbij wordt een issue/misstand geagendeerd waarbij
de stichting samen met inhoudelijk sterke partners de situatie structureel wil
ombuigen naar een wenselijke situatie voor de kinderen uit onze doelgroep.

Vrijwilligersbeleid
Aan de basis van de organisatie van Het Vergeten Kind staan honderden enthousiaste en betrokken vrijwilligers die oprecht aandacht voor de kinderen en hart voor de doelgroep hebben. Het werken met vrijwilligers is een speciale kwaliteit van Het Vergeten Kind. 

over het vrijwilligersbeleid

Historie Het Vergeten Kind
Actrice en zangeres Guusje Nederhorst sterft in 2004 op de jonge leeftijd van 34 jaar. Ter nagedachtenis aan zijn vrouw richt Dinand Woesthoff, voormalig leadzanger van de band Kane, in 2007 de Guusje Nederhorst Foundation op. In goed overleg met Dinand wordt besloten om vanaf 2014 verder te gaan onder de naam ‘Stichting Het Vergeten Kind’. 

 • 2007: Dinand Woesthoff, voormalig leadzanger van de band Kane, richt de Guusje Nederhorst Foundation op, ter nagedachtenis aan zijn vrouw Guusje Nederhorst;
 • 2009: de stichting kiest ervoor zich volledig in te zetten voor kinderen in Nederland niet thuis kunnen opgroeien en noodgedwongen verblijven in vaak sobere opvangcentra;
 • 2014: in goed overleg met oprichter Dinand wordt besloten dat de stichting verder gaat onder een nieuwe naam: Het Vergeten Kind. Dit omdat veel kinderen in opvangcentra door het hele land verblijven, soms op geheime locaties om hun veiligheid te garanderen. Hierdoor hoor en zie je ze niet. Juist daardoor wordt deze groep kinderen zo makkelijk vergeten;
 • 2016: Het Vergeten Kind fuseert met Stichting Heppie. Hierdoor verbreedt de doelgroep: niet alleen kinderen die in opvangcentra wonen behoren nu tot de doelgroep, maar ook kinderen die nog thuiswonen en die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. 

Guusje Nederhorst Foundation
Guusjes liefde voor kinderen en dieren vormde de basis van Woezel en Pip, de liefste hondjes van de hele wereld die allerlei avonturen beleven in de Tovertuin. Vanuit de Guusje Nederhorst Foundation werd gestart om haar Tovertuinen te brengen naar kinderen die niet het geluk hebben om in een stabiele gezinssituatie op te groeien. Het Vergeten Kind gebruikt nog steeds met trots Guusjes gedachtegoed en creaties Woezel en Pip in de activiteiten voor jonge kinderen. 

Guusje Nederhorst

Guusje Nederhorst werd bekend door haar rol in Goede Tijden, Slechte Tijden en later als zangeres in de meidengroep Linda, Roos & Jessica. Ze was een zorgzame jonge vrouw die gek was op kinderen en dieren. Een liefdevol, warm en puur mens. Guusje kon slecht tegen onrecht tegen kinderen. Het liefst wilde ze alle hulpbehoevende kinderen een hand toereiken.

 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

word partner