Organisatie het vergeten kind

Het Vergeten Kind zet zich sinds 2009 in voor kwetsbare kinderen en jongeren in nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie.

Als stichting zijn wij er om deze kwetsbare kinderen te horen, te zien en een stem te geven. Zo kunnen deze kinderen weer kind zijn en zich ontwikkelen tot gelukkige mensen en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daarnaast vragen we aandacht voor deze problematiek bij het brede publiek en de politiek om de situatie te verbeteren en zetten we ons in om te voorkomen dat deze kinderen in deze situatie terecht komen. We zijn een kleine, professionele en informele organisatie.

Personele organisatie

Sinds 2016 gaan Het Vergeten Kind en Stichting Heppie samen verder onder de naam Het Vergeten Kind. Dit is omdat ze samen nog meer impact hebben op het verbeteren van het welzijn van kinderen die door een onveilige of instabiele thuissituatie noodgedwongen opgroeien in opvanglocaties en kinderen die in een sociaal isolement verkeren en/of in materiële achterstelling leven. Door de fusie is de organisatie groter en heeft het team een nieuwe huisvesting in Utrecht. Het team van Het Vergeten Kind bestaat uit een groep betaalde krachten, ambassadeurs, vrienden en partners. Ook is er een Raad van Toezicht en een Comité van Aanbeveling. Aan de basis van de organisatie staan honderden enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Ontmoet het team Statuten

GovernanceOrganisatie Het Vergeten Kind

In 2016 heeft Stichting Het Vergeten Kind haar bestuursmodel aangepast naar een Raad van Toezicht-model met een Algemeen Directeur (bestuurder). De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en dient primair het belang van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt de Algemeen Directeur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De Raad van Toezicht heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van de Algemeen Directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting.

 

Stichting Het Vergeten Kind onderschrijft en handelt naar de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). De principes van Goed Bestuur, waarbij het gaat om een scheiding van de functies, toezicht houden en besturen en het afleggen van verantwoording aan belanghebbenden, zijn verankerd in de organisatie.

Ontmoet de Raad van Toezicht Ontmoet het Comité van Aanbeveling

Bezoldiging

De bezoldiging van de Raad van Bestuur ten behoeve van de bestuurlijke taken ligt onder de norm zoals die is vastgesteld in de ‘Adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen’, onderdeel van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen. Het betreft hier de bezoldiging van de bestuurder welke medio 2016 is aangetreden. Het bestuursverslag en de jaarrekening worden door dan wel onder verantwoordelijkheid van het bestuur opgesteld en door de Raad van Toezicht goedgekeurd. Medewerkers in dienst van de Stichting ontvangen een branche conform salaris waarbij aansluiting wordt gezocht met de resultaten van het Goede Doelen Beloningsonderzoek 2016.

Codes & Richtlijnen

Stichting Het Vergeten Kind is (aspirant) lid van Goede Doelen Nederland. Stichting Het Vergeten Kind hanteert de codes, richtlijnen en gedragsregels zoals opgesteld door Goede Doelen Nederland, te weten:

  • SBF-Code Goed Bestuur (voorheen Code Wijffels)
  • Richtlijn RJ 650 (versie 11 oktober 2016)
  • Regeling beloning directeuren van goede doelen (versie 1 oktober 2015)
  • Aanbeveling Toepassing Richtlijn 650 ‘kostentoerekening beheer en administratie’

CBF Erken Goed Doel Het Vergeten KindHet Vergeten Kind is een CBF Erkend Goed Doel en dit betekent concreet dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en hiervoor verantwoording afleggen. Kijk voor meer informatie op CBF.nl of op geefgerust.nl.

samenwerkingsverbanden

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Sinds ons bestaan zijn wij belangrijke samenwerkingsverbanden aangegaan met deze organisaties:

Samenwerkingsverbanden Het Vergeten Kind

Meerjarenbeleid 

In 2019 heeft Het Vergeten Kind een aantal strategische keuzes gemaakt en een meerjarenplan en -begroting voor 2020-2023 opgesteld.

De zorgen om kinderen in Nederland die het moeilijk hebben doordat er thuis veel problemen zijn, zijn niet alleen van ons, Het Vergeten Kind, maar van iedereen in Nederland. We werken aan een Nederland waarin iedereen - samen met de ouders - ervoor zorgt dat alle kinderen in Nederland de aandacht krijgen die ze nodig hebben om zich positief te kunnen ontwikkelen.

De komende jaren willen we onze impact verder vergroten. Kort gezegd: meer kinderen bereiken en het positieve verschil dat we maken in het leven van de vergeten kinderen, direct danwel indirect, vergroten. In 2020 zullen we een verandertheorie (Theory of Change) opstellen voor onze organisatie. Op basis daarvan maken we een plan voor het meten van deze impact. Zo weten we steeds beter welke activiteit welk effect heeft op de kinderen. Op basis daarvan kunnen we ons programma-aanbod optimaliseren.

Om met ons kinderprogramma (pijler 1) meer kinderen te bereiken, willen we in 2020 onder andere starten met de bouw van ons tweede Hotel Heppie. In ons huidige Hotel Heppie Mierlo is er al jaren een volle bezetting en we kunnen hier geen uitbreiding realiseren. De afgelopen jaren hebben we diverse scenario’s verkend voor een tweede Hotel Heppie. Hiervoor hebben we ook verschillende locaties goed onderzocht. Eerder leek het erop dat Almere hiervoor geschikt was, maar door voortschrijdend inzicht hebben we onze locatiekeus op de Veluwe laten vallen. Deze nieuwe locatie maakt een fijne vakantie voor kinderen in het midden en noorden van het land letterlijk bereikbaar.        

Ook zullen we onze huidige programma’s doorontwikkelen, zodat deze steeds impactvoller worden. Al onze programma’s zijn gericht op het creëren van fijne herinneringen die ervoor zorgen dat kinderen gewoon weer even kind kunnen zijn. Zonder zorgen en met positieve aandacht. Een deel van onze programma’s heeft daarnaast ook het doel om een duidelijke verbetering in het zelfvertrouwen en vergroting van het eigen netwerk van de kinderen te realiseren.

We willen dat de zorg voor kinderen in Nederland verbetert (pijler 2). Hiervoor voeren we sinds 2014 jaarlijks een campagne in en rondom de Week van het Vergeten Kind. Voor de periode 2019-2021 staat het hoofdthema Stabiliteit & Continuïteit centraal in onze agenderingscampagne tijdens de Week. De onderwerpen van de Week 2019 ‘Stop het doorverhuizen van uit huis geplaatste kinderen’ en dat van 2020 ‘Stop het wisselen van vertrouwde gezichten’ sluiten aan op ons hoofdthema.

En we geven daar in toenemende mate gevolg aan door ook de rest van het jaar in gesprek te gaan met beleidsmakers, samen met de jongeren in onze jongerenraad, onze Unforgettables. Om hun verhalen beter te kunnen kwantificeren, starten we met The Unforgettables Online: een online tool waar kinderen en jongeren die ervaring hebben met jeugdzorg, lid van kunnen worden. Met deze tool willen we de stem van het ‘vergeten’ kind serieus nemen en deze met kracht laten horen. De verhalen van de jongeren uit onze Unforgettables-raad kunnen we verbinden met de standpunten van een grotere groep kinderen uit The Unforgettables Online. Op die manier kunnen we politici, beleidsmakers en zorgprofessionals inspireren en aanjagen om de aanbevelingen van de kinderen om te zetten in actie.

Op basis van onze lobbyervaringen uit 2019 kiezen we ervoor om onze lobby- en beïnvloedingsactiviteiten primair te richten op gemeenten en in hun kielzog de jeugdhulpaanbieders en het Ministerie van VWS. Gemeenten hebben als opdrachtgever van de zorg een belangrijke sleutel in handen. We     zullen steeds blijven leren en blijven kijken waar de beïnvloedingskansen liggen en hier zo nodig onze aanpak op aanpassen. Uiteindelijk bereiken we pas ons effect op de kinderen als de jeugdhulpaanbieders hun werk verbeteren (en zij ook optimaal gebruikmaken van de kracht van het netwerk om de kinderen heen).    

Om te zorgen dat de praktijk van zorg voor kwetsbare kinderen in Nederland verbetert, willen we niet alleen roepen van de zijlijn. We willen ook laten ook zien dat het anders kán. Zo openden we in april 2019 het Heppie (t)Huis. een speciale vorm van residentiële jeugdzorg. Een plek waar kinderen niet hoeven door te verhuizen; ongeacht hun leeftijd of behoefte aan behandeling. En waar we ouders in hun ouderrol laten.

En in 2020 starten we het bondgenootschap Ouderwijzer, dat een mindshift in Nederland wil creëren rondom ouderschap. We willen dat het voor ouders normaal wordt om hun zorgen over ouderschap te delen. Dat lucht op, maar zorgt er ook voor dat ouders eerder om hulp vragen. We geloven erin dat ouders daardoor meer positieve aandacht overhouden voor hun gezin. Om dat te bereiken, werken we met veel andere organisaties samen, zoals het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid. Daarnaast zullen we blijven onderzoeken hoe en waar de grootste behoefte aan verbetering is en waar wij, vanuit ons Klimaat van Aandacht en onze onafhankelijkheid, een andere praktijk kunnen laten zien.        

Tot slot realiseren we ons dat we, om onze missie te bereiken, iedereen in Nederland hard nodig hebben. Het is belangrijk dat de problematiek van de vergeten kinderen in ons land bij zoveel mogelijk mensen bekend is. Daarmee zullen we veel mensen bij elkaar brengen die het zich aantrekken dat er in ons land kinderen zijn die geen veilige en stabiele thuis- of woonomgeving hebben en die daarvoor in actie willen komen. Met hun tijd, hun geld, hun aandacht. Een brede achterban maakt het mogelijk om voldoende fondsen bij elkaar te brengen en op meer plekken een Klimaat van Aandacht te creëren. Die achterban versterkt onze lobby en is een belangrijke uiting dat Nederlanders de vergeten kinderen in hun land niet in de steek willen laten.

Samen zijn we Het Vergeten Kind

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner