HET VERGETEN KIND ALS ORGANISATIE

Het Vergeten Kind is een kleine, professionele en informele organisatie die zich vanaf 2009 inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren in Nederland die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie of noodgedwongen verblijven in een opvanglocatie.

Ons doel is dat deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat zij uitgroeien tot gelukkige volwassenen en volwaardig meedoen in de maatschappij. Dat doen we door aandacht te vragen voor deze problematiek bij het brede publiek en de politiek, zodat de situatie voor kwetsbare kinderen structureel verbetert. Maar ook door het organiseren van kinderactiviteiten, waarbij zij even ‘gewoon’ kind kunnen zijn.

Personele organisatie

Het Vergeten Kind is een non-profit organisatie, bestaande uit een team van 35 professionals, die zich dagelijks inzetten voor kinderen uit onze doelgroep. Collega’s vanuit Marketing, Programma’s en Beleid, Fondsenwerving en Bedrijfsvoering werken samen aan de missie en doelstellingen van onze organisatie. Daarnaast wordt de organisatie op verschillende vlakken ondersteund door ambassadeurs, vrienden en partners. Aan de basis van de organisatie staan honderden enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Ontmoet het team

INTEGRITEIT

Tijdens activiteiten die wij organiseren dragen we de zorg voor kinderen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De veiligheid kan alleen gewaarborgd worden als alle betaalde en vrijwillige medewerkers bijdragen aan en alert zijn op een open, transparante en veilige omgeving. Onze accommodaties, vrijwilligers- en uitvoeringsorganisatie zijn ingericht om deze omgeving te waarborgen en om een Klimaat van Aandacht te kunnen creëren voor de kinderen.

Ons integriteitsbeleid 

Governance

Stichting Het Vergeten Kind wordt bestuurd volgens de eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan goede doelen. Dit betekent onder meer dat het dagelijks bestuur van de organisatie en het toezicht hierop van elkaar gescheiden zijn. De bestuurder/algemeen directeur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de organisatie extern. Bij de beleidsvorming maakt de bestuurder/algemeen directeur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Stichting Het Vergeten Kind kent een Raad van Toezicht en een Comité van Aanbeveling. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De directeur wordt aangesteld door de raad van toezicht en legt aan hen verantwoording af. Het Comité van Aanbeveling dragen de doelstellingen van Het Vergeten Kind een warm hart toe en vraagt aandacht voor kwetsbare kinderen in Nederland. 

Statuten  Ontmoet de Raad van Toezicht  Ontmoet Comité van Aanbeveling 

Bezoldiging

De bezoldiging van de bestuurder/algemeen directeur ten behoeve van de bestuurlijke taken ligt onder de norm zoals die is vastgesteld in de ‘Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’. Het betreft hier de bezoldiging van de bestuurders van Stichting Het Vergeten Kind en van de Besloten Vennootschappen Heppie Vastgoed B.V.,Hotel Heppie B.V. en Heppie (t)Huis B.V. Voor details verwijzen wij naar ons meest recente jaarverslag. Medewerkers in dienst van de Stichting ontvangen een branche conform salaris waarbij aansluiting wordt gezocht met de resultaten van het Goede Doelen Beloningsonderzoek 2016.

Codes & richtlijnen

CBF banner 2022
Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

 Stichting Het Vergeten Kind hanteert de volgende codes, richtlijnen en gedragsregels:

Meerjarenbeleid

We werken aan een Nederland waarin iedereen - samen met de ouders - ervoor zorgt dat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben om zich positief te kunnen ontwikkelen. In 2019 heeft Het Vergeten Kind een aantal strategische keuzes gemaakt en een meerjarenplan en -begroting voor 2020-2023 opgesteld.

Om onze missie te realiseren en kinderen nu, maar ook structureel te helpen, werken we volgens twee pijlers:

Pijler 1 - Gewoon kind zijn: Impactvolle kinderprogramma’s die ervoor zorgen dat de kinderen uit onze doelgroep niet vergeten worden

Pijler 2 - Veilig en stabiel thuis voor ieder kind: Duurzaam en structurele betere zorg voor kinderen

De komende jaren willen we onze impact verder vergroten. We willen meer kinderen bereiken en het positieve verschil dat we maken in het leven van de vergeten kinderen, direct en indirect, vergroten. In 2020 stelden we een verandertheorie (Theory of Change) op voor onze organisatie. Op basis daarvan maken we een plan voor het meten van deze impact. Zo weten we steeds beter welke effecten onze activiteiten hebben op de kinderen die meedoen aan onze programma’s. Op basis daarvan kunnen we ons programma-aanbod optimaliseren. Meer over ons meerjarenbeleid 2022 - 2024 lees je in ons meest recente jaarverslag.

Resultaten

 

 

Help mee

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kwetsbare kinderen in Nederland hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan een toekomst. Help je mee?

Doneer nu

Kom in actie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

steunen als bedrijf

Word partner