Manifest

DE FEITEN: Vergeten kinderen in Nederland

In Nederland leven tienduizenden kinderen die niet de kans krijgen om kind te zijn. Zij dreigen ten onder te gaan aan problemen, zorgen en negatieve ervaringen. Hun thuissituatie is onveilig of instabiel, bijvoorbeeld omdat ouders kampen met verslaving, ziekte of psychische problemen* en/of armoede*. Vaak is er sprake van meerdere problemen die tegelijk spelen. Kinderen kunnen hier niets aan doen, maar zijn er wel de dupe van. Eenzaamheid, angst en onmacht versperren hun pad om zich te ontwikkelen, vriendschappen te sluiten en zelfvertrouwen op te bouwen.

 

Van bovenstaande problemen in de thuissituatie is aangetoond dat het risicofactoren zijn voor kindermishandeling*. Jaarlijks zijn 118.000* kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Bij ruim 50.000 (*) kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Het gaat om kinderen die verwaarloosd, mishandeld of gevlucht zijn of waarvan de ontwikkeling ernstig in gevaar is. Ze wonen op een crisisplek, in een pleeggezin, op een leefgroep of in de vrouwenopvang.

 

Helaas krijgen veel kinderen daar, ondanks het goede werk van alle hulpverleners, onvoldoende hulp bij het verwerken van hun traumatische ervaringen. Ook gaat het veelal om sobere plekken waar geen speelmogelijkheden zijn.

Zo mag het leven van een kind niet beginnen!

 

*bron: slachtoffers kindermishandeling: Augeo

*bron: armoede, verslaving en psychische problemen risicofactoren kindermishandeling: Raad voor de Kinderbescherming

*bron: kinderen van ouders met psychische problemen:NJI

*bron: kinderen die opgroeien in armoede: CBS

 

DE CIJFERS

De meest recente cijfers van Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) tonen aan dat het aantal kinderen (0 tot 18 jaar) dat door een onveilige en/of instabiele thuissituatie niet thuis woont oploopt naar ruim 50.000 kinderen:

 

(*)

 

7.000 kinderen wonen in de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang. Ze zijn medeslachtoffer van huiselijk geweld of hebben dit zien gebeuren, of ze zijn met hun moeder en/of vader om allerlei redenen op straat terecht gekomen. (Federatie Opvang: 2015)

13.050 kinderen wonen op een leefgroep of in een jeugdzorg plus instelling. Deze kinderen zijn op advies van Jeugdzorg uit huis geplaatst. Ze verblijven in residentiele opvanglocaties (24-uurs opvang) omdat de thuissituatie te onveilig of instabiel was of omdat hun ontwikkeling ernstig in gevaar was (CBS: 2015)

22.512 kinderen wonen in een pleeggezin. Ook deze kinderen kunnen en mogen niet meer thuis wonen. Vanwege het afscheid dat ze achter de rug hebben komen hechtingsproblemen veelvuldig voor. (CBS: 2015)

7.924 kinderen verblijven met hun moeder en/of vader in asielzoekerscentra omdat ze om verschillende redenen hun thuisland moesten ontvluchten.

 

Let wel, dit zijn nog ‘slechts’ de cijfers van de kinderen die bij de instanties in beeld zijn. Dagelijks zijn er nog duizenden kinderen die - onopgemerkt door de buitenwereld - slachtoffer zijn van mishandeling, misbruik en/of verwaarlozing. 

WAT WIJ NIET BEGRIJPEN

Hoe is het mogelijk dat wij in Nederland een kind met een gebroken been direct hulp kunnen bieden en behandelen, maar een kind met een gebroken ziel niet zien en ook niet de juiste hulp en behandeling geven?

Hoe kunnen wij verwachten dat een kind tot rust komt en zich sociaal emotioneel openstelt als hij wordt opgevangen in een sobere ruimte? Zonder veiligheid, zonder warmte, zonder afleiding, zonder uitzicht op verbetering?

Hoe moet een kind zijn trauma’s verwerken zonder directe en deskundige begeleiding?

Hoe moet een kind zich ontwikkelen tot een stabiele volwassene die volwaardig meedraait in onze maatschappij als we het nu niet de sociale, persoonlijke en lichamelijke ontwikkelingskansen bieden die het nodig heeft?

Hoe kunnen we accepteren dat een kind in Nederland geen eerlijke start krijgt?


ONS DOEL

Het Vergeten Kind wil zichzelf het liefst zo snel mogelijk overbodig maken. Dit is alleen mogelijk als ieder kind in Nederland ook daadwerkelijk écht kind kan zijn.

Kwetsbare kinderen in de opvang 
Ons doel komt pas in zicht als alle kinderen in de opvang een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden in een veilige en fijne leefomgeving, met de juiste (specialistische) begeleiding en met de activiteiten en ontwikkelingsmogelijkheden die passen bij hun leeftijd.

Kwetsbare kinderen nog onopgemerkt thuis
Ons doel is pas echt bereikt als ook de kinderen in Nederland die dagelijks nog moeten verblijven in een onveilige en/of instabiele thuissituatie, gezien worden en de juiste zorg, behandeling en toekomstperspectieven krijgen.

Het huidige klimaat in Nederland laat echter zien dat meer en meer kinderen ‘vergeten’ worden. Daarom wil Het Vergeten Kind zich blijven ontwikkelen en groeien om de vergeten kinderen zichtbaar te maken en hun welzijn te verbeteren. We willen eraan bijdragen dat alle vergeten kinderen in ons land een échte kans krijgen op een eerlijke start van een waardevol leven in onze maatschappij. 

ONZE 4 PIJLERS

Het bieden van hulp aan vergeten kinderen houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun.
Daarom hanteren wij vier strategische pijlers die wij verankeren in al onze activiteiten:

 

Pijler 1 | Verbeteren van de speel- & & leefomgeving

We beginnen bij de basis: het verbeteren van de leefomgeving. De plek waar het kind noodgedwongen moet verblijven. Daarom zorgen we ervoor dat opvanglocaties in Nederland vrolijk en kindvriendelijk worden en blijven, zodat kinderen zich veilig, vrij en fijn voelen. In overleg met de opvanglocaties bekijken we hoe de beschikbare ruimtes kunnen worden verbeterd en we het optimale resultaat behalen.

Want alle kinderen verdienen een Hartenhuis! Een plek waar het kind zich welkom en geliefd voelt. Dat zorgt voor een positieve stimulans van het fysieke en geestelijke welzijn. En zorgt dat een kind zich thuis gaat voelen en er een solide basis wordt gelegd voor herstel en traumaverwerking.

Pijler 1 is het zichtbaarst in de realisatie van Tovertuinen (voor de jonge kinderen) en Chill In’s & Chill Out’s (voor de jongeren).
 

Pijler 2 | Activatie van kinderen

De tweede pijler is ervoor om te zorgen dat kinderen in de opvang zich niet gaan vervelen, maar activiteiten kunnen ontplooien die passen bij hun leeftijd, en die ze vooruithelpen in hun sociale, persoonlijke en lichamelijke ontwikkeling. Daarom bezoeken wij de opvanglocaties met een gevarieerde Activatietour en gaan wij een structurele en meerjarige samenwerking met de locaties aan.

In de Activatietour bieden wij kinderen gedurende het hele jaar vrolijke, stoere, stimulerende en leerzame activiteiten aan. De omvang en variëteit hiervan blijft jaarlijks groeien. In 2016 organiseren we onder andere leuke dans & spel-, hiphop-,  sport-, muziek & spelclinics, vrolijke voorstellingen voor de jongsten (Woezel & Pip en Dobbe en de Draak), coole filmworkshops, inspirerende verhalenworkshops en leerzame ‘gezond koken’-workshops. 

Ook vinden wij het belangrijk dat er niet alleen over deze kinderen wordt gesproken en beslist, maar dat zij ook zélf hun stem kunnen laten horen. Daarom hebben wij een jongerenraad opgericht: ‘The Unforgettables’. Met jongeren die nadenken en meepraten over zaken die hen direct aangaan. Hoe ziet hun leven eruit, welke problemen/kansen ervaren zij, welke oplossingen dragen zij aan? Zij leren hun bevindingen te verwoorden en te presenteren. Aan beleidsmakers, aan de verantwoordelijke instanties en aan het Nederlandse publiek. The Unforgettables zullen in de komende jaren meer en meer gaan uitgroeien tot hét gezicht en dé stem van alle vergeten kinderen. Uiteraard krijgen zij hierbij de nodige trainingen en begeleiding. 

Vanuit de filmworkshops, de verhalenworkshops en de trainingen voor The Unforgettables komt de onmisbare bijdrage van de kinderen aan de jaarlijkse Week van het Vergeten Kind prominent naar voren in de verschillende evenementen tijdens deze week. 
Respectievelijk zijn dat Het Vergeten Kind Filmfestival, de overhandiging van een verhalenbundel aan een belangrijk persoon en de talkshow Het Vergeten Kind Talks.
 

Pijler 3 | Kinderplezier buitenshuis

Hoe zorg je ervoor dat deze beschadigde kinderen af en toe gewoon onbezorgd kind kunnen zijn? Simpel: door ze uit hun sobere omgeving te halen. Gewoon even weg van de alledaagse sleur, problemen en verdrietige herinneringen. Daarom organiseren we gedurende het jaar verschillende evenementen die aansluiten bij de normale kinderuitjes die honderdduizenden andere kinderen als vanzelfsprekend ervaren. 

Voorbeelden zijn een Sinterklaasviering (Sint Express Tour), een dagje naar een indoorspeeltuin, dierentuin of pretpark (slotfeest Week van het Vergeten Kind en de Zomertour), een minivakantie (Triple F) en het sportkamp dat dit jaar voor eerst wordt georganiseerd onder de naam Heroes & Champions.

Stuk voor stuk evenementen die de kinderen een belevenis geven die zij voor altijd bij zich zullen dragen en waarover zij op school kunnen vertellen. En zo’n belevenis wordt nog net even specialer door de oprechte en onverdeelde aandacht van onze bekende ambassadeurs en vrienden van de stichting.
 

 

Pijler 4 | Bewustmaking & voorlichting

Voor veel mensen is het bestaan van vergeten kinderen nog een ‘blinde vlek’. Men weet simpelweg niet dat deze duizenden kinderen er zijn en dat er in ons eigen land zo veel verborgen kinderleed is.

Daarom blijven wij continu bezig met het actief benaderen van de politiek en media om deze schrijnende situatie rotsvast op de agenda te krijgen en te houden. 

Daarnaast verzorgen wij voorlichting aan het Nederlands publiek, zodat zo veel mogelijk mensen zich bewust worden van de omstandigheden waarin deze kinderen opgroeien. Deze kinderen zijn vaak dichterbij dan men denkt. Bijvoorbeeld in een geheime opvanglocatie in de straat waar hun eigen kinderen dagelijks samen spelen.

Deze voorlichting zorgt voor bewustwording, zodat de roep om actie en verbetering steeds luider wordt. Hoe luider deze roep, hoe meer het gedragen wordt door de maatschappij en de politiek, hoe groter de kans dat de situatie van de vergeten kinderen verbetert. 


Commercials via radio en tv, de uitreiking van de ‘Kind Centraal Award’ tijdens de Week van het Vergeten Kind (aan een opvanglocatie, organisatie of persoon die zich buitengewoon inzet voor kwetsbare kinderen in de opvang), het organiseren van een talkshow, het verspreiden van foldermateriaal, het geven van presentaties in het land en de pleidooien van onze ambassadeurs in de media zijn slechts enkele voorbeelden van deze voorlichting.
 

Week van Het vergeten Kind

Dé belangrijkste week voor onze stichting is de Week van het Vergeten Kind. Tijdens deze week komen onze vier pijlers samen in een wervelwind aan activiteiten. De kinderen krijgen daarmee een belangrijk platform om hun stem te laten horen, om gezien te worden. We gaan samen voor een duurzame verbetering van de leefomstandigheden van deze kwetsbare groep landgenootjes.

Klik hier voor de compilatie van de Week van het Vergeten Kind 2016. 

ONZE STRATEGISCHE PARTNERS

Het Vergeten Kind werkt samen met veel stakeholders in de jeugdzorg om binnen de bereikbare kaders elkaar te versterken in onze gemeenschappelijke doelen om het welzijn van kwetsbare kinderen te verbeteren. Bij de aftrap van de Week van het Vergeten Kind 2015 (op 29 januari 2015) werd op ons initiatief de intentieverklaring ‘Kind Centraal’ ondertekend door het Ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), Kompaan en de Bocht, Alliantie Kind in Gezin en Dushi Huis. 

Onze wensenlijst met vijf concrete verbeterpunten (voor het eerst aangeboden aan de politiek tijdens de Week van het Vergeten Kind in 2012) werd herschreven en kreeg vanaf dat moment de status van kwaliteitsnormen voor kinderen in de opvang. Een belangrijke stap in de goede richting. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De komende jaren zullen we op landelijk en gemeentelijk niveau blijven lobbyen om te zorgen dat de kwaliteitsnormen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

ONZE DROOM

Wij dromen van een Nederland waar geen kind vergeten wordt. Een Nederland dat niet wegkijkt, maar gezamenlijk actief ingrijpt en samenwerkt om ervoor te zorgen dat ieder kind uitzicht heeft op een fijne toekomst, met een eerlijke kans om volwaardig te participeren in onze maatschappij. Een eerlijke kans die kinderen alleen krijgen als ze nú gezien worden en als ze nú de juiste zorg, aandacht en (specialistische)  begeleiding krijgen, zodat ze hun verleden achter zich kunnen laten en kunnen werken aan hun toekomst. Een toekomst met een lach.

Samen met iedereen die ons steunt, hopen wij zo snel mogelijk voor deze groep kinderen een toekomst te realiseren waarbij die lach geen uitzondering meer is, maar een recht.

Gewoon, zoals het hoort te zijn.

 

IEDER KIND EEN LACH